Manželství

Lidský život se řídí jinými zákony, než život jiných bytostí. Lidé mají duchovou duši s bohatým rozumovým a citovým životem. Žijí ve společnosti, která je pevně organizována a dává jednotlivcům nejen práva, ale také ukládá povinnosti.

Základní jednotkou společnosti je rodina – svazek muže, ženy a jejich dětí. V rodině vyrůstají noví lidé, naděje budoucnosti. O rodině mluví Písmo svaté hned na začátku. Říká tam: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, muže a ženu je stvořil. Požehnal jim a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ (Gn 1, 27-28)

Podle Božího plánu má být svazek muže a ženy celoživotní a nerozlučný. Ježíš na otázku, zda je dovoleno manželství zrušit, odpověděl: „Opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže už nejsou dva, ale jeden. Proto, co spojil Bůh, člověk nerozlučuj.“ (Mt 19, 5–6)

Svátostné manželství se uzavírá veřejně vzájemnou dohodou mezi mužem a ženou. Její podstatou je vyjádření vzájemného souhlasu k manželskému soužití a odevzdání se jeden druhému.

Ježíš Kristus chtěl dát manželskému a rodinnému životu zvláštní posvěcení. Proto povýšil manželskou smlouvu pokřtěných na svátost. Pokřtěný, uzavírá-li platnou manželskou smlouvu, koná zároveň svátostné znamení, působící milost. Sňatek dále prohlubuje v manželech život Boží a dává jim zvláštní milosti pomáhající pro jejich manželský a rodinný život.

Manželský sňatek je veřejně právní úkon a jako takový je řízen zákonitou autoritou společnosti. Také v církvi má manželský sňatek tuto povahu a církev jako společnost ustanovuje podmínky platnosti církevního manželství, které je zároveň svátostí. Mocí, kterou má od Boha, ustanovuje podmínky a formu pro platné uzavření církevního manželství. Katoličtí křesťané mají uzavřít manželství v přítomnosti zmocněného kněze, který je v té chvíli kvalifikovaným svědkem ze strany církve, že manželství bylo řádně uzavřeno, a dvěma svědky.

Platně uzavřené církevní manželství vytváří nerozlučitelné pouto a zaniká až smrtí jednoho z manželů. Proto nové církevní manželství může uzavřít jen člověk nevázaný jiným předchozím a před Bohem a církví stále platným manželstvím. (Bez ohledu na případnou skutečnost civilního rozvodu.) Avšak někdy takovéto předchozí manželství trpělo při jeho uzavírání nějakou kanonicko-právní vadou, která působila jeho neplatnost od samého počátku a tak vlastně toto manželství (navzdory opačnému mínění zúčastněných) nikdy neexistovalo. Proto je v takovýchto nejasných situacích ohledně platnosti a vázanosti předchozím manželstvím nejlepší poradit se s místním duchovním správcem.

V případě zájmu uzavřít církevní manželství v naší farnosti je nutné kontaktovat kněze nejpozději půl roku před plánovaným sňatkem.

 

Doklady nutné k uzavření manželství:

  • fotokopie rodných listů snoubenců
  • fotokopie občanských průkazů snoubenců
  • potvrzení o křtu snoubenců (ne starší 6 měsíců; vydá farní úřad místa křtu)
  • potvrzení o absolvování přípravy na manželství, viz.: Společné přípravy na život v manželství nebo Další místa a tipy příprav snoubenců v pražské arcidiecézi
  • licenci vlastního faráře k sňatku (pokud ani jeden ze snoubenců nemá bydliště na území nebušické farnosti; vystaví farní úřad místa bydliště jednoho ze snoubenců)
  • údaje o 2 svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (u cizinců místo rodného čísla datum a místo narození)
  • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ne starší 6 měsíců (vystaví Úřad Městské části Praha 6, Československé armády 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč); doklad je nutný k civilněprávní platnosti manželství
  • u vdovce/vdovy: fotokopie úmrtního listu manželky/manžela

 

Fotokopie dokladů nemusejí být úředně ověřeny, jen je zapotřebí při jejich odevzdání předložit k nahlédnutí i originál příslušného dokumentu.

Rychlý kontakt

9 + 12 =